Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка по плана на вилна зона „ЛАЗУР“, землище с. Константиново, общ. Варна - 04.05.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ040844ВН/26.04.2018 г. на Община Варна от „ДЖЕЙ ДИ ЕС 2005“ ООД, чрез пълномощник Ивелин Симеонов Господинов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за УПИ I-29, кв.1 по плана на вилна зона „ЛАЗУР“, землище с. Константиново, общ. Варна.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.