Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се община Варна, с. Тополи - 15.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ДАРИНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ 72709.501.927 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно. деветстотин двадесет и седем), с площ от 491 (четиристотин деветдесет и един) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 8667/08.10.2015г.

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.