Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Свети Никола“ - 15.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ДЕЛЯН РУМЕНОВ ПОПОВ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Свети Никола“, представляващ ПИ 10135.2526.1509 (десет хиляди сто тридесет и пет . две хиляди петстотин двадесет и шест . хиляда петстотин и девет), с площ 342 (триста четиридесет и два) кв.м., предмет на АОС № 9760/22.01.2018г.

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.