Търсене
Начало » Обяви » Търгове
16 май 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 1, вх. А, ет. 1 - 16.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ТЕКСИМ БАНК“ АД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 1, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1030.292.1.22 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.едно.двадесет и две) със застроена площ равна на 177,39 (сто седемдесет и седем цяло и тридесет и девет стотни) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 8727/04.11.2015г., за срок от 5 (пет) години

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.