Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадена заповед на кмета на община Варна за спечелил публичeн търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост - 16.05.2018 г.

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява, че е издадена следната заповед:

- №1806/15.05.2018г. на кмета на община Варна за определяне на спечелил „ВИТРОН ИНВЕСТ“ ООД, класираният на второ място участник, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.801 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет .петстотин и едно .осемстотин и едно) и площ 685 (шестстотин осемдесет и пет) кв.м., при граници: ПИ 72709.501.716, ПИ72709.501.983, ПИ72709.501.804, ПИ72709.501.926, ПИ72709.501.927 и ПИ72709.501.928, предмет на АОС №9074/2016г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.