Търсене
Начало » Новини
25 май 2018

Стартира електронният прием за първокласници

Електронният прием за първи клас стартира днес в 10ч. за всички общински училища във Варна. За първа година малчуганите ще влизат по нови правила. За учебната 2018-2019 година са осигурени 3 467 места в 37 общински училища, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Водещ критерий за прием в първи клас ще бъде близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в локалната база данни "Население" на Община Варна. При спазване на водещия критерий децата се разпределят в следните групи: първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, непроменян в последните 3 години; втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години; трета група - деца с адрес, променен в рамките на 1 година преди подаване на заявлението, и четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес, извън прилежащия район на училището. 

Заявителят регистрира заявление за участие в централизирано класиране и получава входящ номер или по електронен път (онлайн на сайта за прием), или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението. Ако заявлението е регистрирано на място в училището, данните се въвеждат в електронната система от служител на училището. Той предоставя на заявителя генерирания входящ номер. Деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна, могат да получат входящ номер само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

Заявителят има право да посочи до 10 училища, подредени по ред на желанието. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, където се вписват данните на децата-близнаци. При разпределяне в групите се взема предвид посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на детето. Приемът се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група. В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки: дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки; дете на двама починали родители - 30 точки; други деца от семейството, обучаващи се в училището - 100 точки; деца, завършили подготвителна група в училището - 100 точки; поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища - от 50 до 41 точки. (Първо желание - 50, т. , второ желание - 49 т. така до 10-то желание - 41 точки). При равен брой точки малчуганите се класират на случаен принцип.

Регистрацията за първото класиране приключва на 31-ви май в 23:59 часа, като резултатите ще бъдат обявени на 5-ти юни. Записването е в периода 6-ти - 8-ми юни. Второто класиране започва от 12-ти юни до 14-ти юни, а третото класиране е 21-ви юни от 10:00 часа до 23:59 часа, резултатите ще бъдат обявени на 25-ти юни. Резултатите от всяко класиране ще се публикуват в електронната система в профила на заявителя, както и на информационните табла в училищата.

Повече информация на адрес: https://school.is-vn.bg/

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.