Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 май 2018

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5511.20, кв. „Галата“, район „Аспарухово“- Община Варна - 31.05.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Димка Георгиева Иванова, Доника Георгиева Иванова, Росен Георгиев Иванов , Николинка Петкова Маркова, Живка Василева Атанасова, Петко Василев Георгиев, „Електрон“ АД, „Черно Море“ АД и на всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 043529 ВН /04.05.2018 г. на Община Варна  от Зафирка Томова Маринова, чрез пълномощник адв. Сиана Георгиева Илиева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5511.20 по КККР одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в кв. „Галата“, район „Аспарухово“- Общ. Варна, стар идентификатор 44А.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.