Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
01 юни 2018

Съобщения на дирекция "ИИБ" за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в съответствие с изискванията на чл. 150 от ЗУТ - 01.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До собствениците на поземлени имоти:

с ид. 10135.5062.1, 10135.5062.2, 10135.5062.5, 10135.5062.6, 10135.5062.11, 10135.5062.211 по кадастралните регистри на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

На основание с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК – е публикувано съобщение на таблото и на електронната страница на Община Варна за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в съответствие с изискванията на чл. 150 от ЗУТ по части както следва:

         1. ПУП-ПУР за улици от о.т. 57 до о.т. 1447 и от о.т. 1443 до о.т. 413, по ПУР на СО „Боровец юг”, гр. Варна, община Варна, одобрен със Заповед № Р-88/15.03.2018г. на Зам.-кмет на Община Варна;

         2. Разрешение за строеж №36/ГИ/15.03.2018 г. от Главния архитект на Община Варна за строеж: „Улично осветление на общински път VAR 3089 /І-9, Варна – Приселци/ - в.з. „Боровец“ – кв. Галата – в.з. „Ракитника“ – х. Черноморец в участъка от км. 2+830 до км. 4+190 (от кв. Галата за СО „Боровец“), гр. Варна.”

         Съгласно чл. 218 от ЗУТ, комплексният проект за инвестиционна инициатива се обжалва пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението за строеж.

Преписката е изложена в стая 602, ет.6 в Община Варна.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          До собствениците на поземлени имоти:

с ид. 10135.5012.7, 10135.5012.19,10135.5012.21, 10135.5012.24, 10135.5012.3022,10135.5012.3023, 10135.5012.3024, 10135.5012.3034, 10135.5052.9, 10135.5052.18, 10135.5052.19, 10135.5052.35, 10135.5052.36, 10135.5053.53, 10135.5055.13, 10135.5078.1, 10135.5405.3003 по кадастралните регистри на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

На основание с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК – е публикувано съобщение на таблото и на електронната страница на Община Варна за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в съответствие с изискванията на чл. 150 от ЗУТ по части както следва:

         1. ПУП-ПУР за улици от о.т. 14 до о.т. 515 по ПУР на СО „Прибой” и улици от о.т. 271 до о.т. 235, от о.т. 285 до о.т. 290 по ПУР на м. „Ракитника”, з-ще „Галата”, гр. Варна, община Варна, одобрен със Заповед № Р-87/15.03.2018г. на Зам.-кмет на Община Варна

         2. Разрешение за строеж №37/ГИ/15.03.2018 г. от Главния архитект на Община Варна за строеж: „Улично осветление на общински път VAR 3089 /I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец – кв. Галата – в.з. Ракитника – х. Черноморец в участъка от км. 6+600 до км. 8+360 (в участъка от СО „Прибой” до СО „Ракитника”), гр. Варна.”

         Съгласно чл. 218 от ЗУТ, комплексният проект за инвестиционна инициатива се обжалва пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението за строеж.

Преписката е изложена в стая 602, ет.6 в Община Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.