Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт ”Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията” към дирекция „Управление на собствеността“, отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и ППО“ при Община Варна - 05.06.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт ”Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията” към дирекция „Управление на собствеността“, отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и ППО“ при Община Варна. 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 19.06.2018 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Познаване  и обслужване на съоръженията.

Осигурява техническото обслужване и правилната експлоатация на всички системи и съоръжения – пътнически асансьори, ел. инсталации, телефонни инсталации, климатични и вентилационни системи, отоплителни инсталации, съдове под налягане, ВиК инсталации в сградата на Община Варна и почивните бази.

Следи за безаварийната работа на съоръженията и графика за планираните технически прегледи и профилактика.

Сигнализира за възникнали повреди в апаратурата и подготвя документацията за извършване на ремонт.

При получен сигнал за повреда, незабавно посещава съответното място за откриване на повредата и отстраняването й.

Изготвя писмен доклад до Началника на отдел ”Техническа поддръжка, експлоатация и ППО“ в случай на констатирани нередности при експлоатация от страна на персонала, при нанесени повреди, щети и кражби.

Съхранява техническата документация и схеми на обслужваните от него съоръжения и води редовно съответните дневници.

Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните съоръжения.

Събира, обобщава и изготвя заявки при необходимост от закупуване на резервни части за системите и съоръженията, за които отговаря, както и за ел., ВиК и строителни материали за нуждите на дирекциите в Община Варна.

Съдейства на контролните органи на ТД ДТН и РС ПАБ при осъществяване на техните контролни функции и докладва пред прекия си ръководител за резултатите от проверките и набелязаните мерки.

Дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, възложени от Началника на отдел "Техническа поддръжка, експлоатация и ППО" и Директора на дирекция “Управление на собствеността”. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 900 лева. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.