Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка гр.Варна, ул.“Младежка“ бл.37 - 08.06.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Огнян Илиев Георгиев и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ055071ВН/28.03.2018 г. на община Варна от Нина Николаева Иванова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-            Апартамент №83 с площ 35,90 кв.м. с идентификатор №10135.35151.1.94 по КК и КР, находящ се в гр.Варна, ул.“Младежка“ бл.37, вх.1, ет.13.     

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.