Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка гр.Варна, ул.“Здравец“ №23 - 08.06.2018 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Атанас Йорданов Атанасов, Поля Асенова Сардовска, Силвия Асенова Евденова, Ивелина Асенова Герасимова и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ048383ВН/18.05.2018 г. на община Варна от Васил Йорданов Атанасов, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-            200 кв.м. от ПИ с идентификатор по КК и КР на гр.Варна №10135.3515.1253 целия с площ 242 кв.м., и жилищна сграда, състояща се от кухня, две стаи, навес и тоалетна, находящи се в гр.Варна, ул.“Здравец“ №23.   

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.