Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 юни 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 9а в м. С.О. „Припек“, с. Константиново, Община Варна - 13.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 047185ВН/15.05.2018г. на Община Варна от Румяна Дамянова чрез пълномощник Валентина Димитрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № в м. С.О. „Припек“, с. Константиново, Община Варна.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.