Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 юни 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.5426.154 в м. С.О. „Ракитника“, Община Варна - 14.06.2018 г.

С ъ о б щ е н и е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 055189ВН/06.06.2018г. на Община Варна от Велико Милчев чрез пълномощник адв. Теодора Стоичкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.5426.154 в м. С.О. „Ракитника“, Община Варна, ведно с построената в имота сграда с идентификатор №10135.5426.154.1.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.