Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - гр.Варна, ул.“Никола Михайловски“ №1 - 03.08.2018 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Иван Николов Греков и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ075587ВН/31.07.2018 г. на община Варна от Боряна Божидарова Божкова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-                 ½ ид.част от СОС с идентификатор №10135.2560.384.1.49 с площ 87,31 кв.м., таванско помещение с площ 12.56 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Никола Михайловски“ №1, ет.12, ап.41.   

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.