Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 август 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 262 кв.м. по предходен план на з.о. „Прибой“ - 06.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Стойчо Ив. Радославов: неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 075498 ВН /09.07.2018г. на Община Варна отТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, чрез пълномощник Венцеслав Василев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 262 кв.м. ид. части от ПИ ид. № 10135.5511.79 ≡ 13 ( по предходен план на з.о. „Прибой“) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.