Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
08 август 2018

Съобщение на дирекция "ИИБ" за съставен Констативен протокол относно моментното състояние на сграда , намираща се на ул. „Габрово“ №1/ ул. „Дръзки“ №13, гр. Варна - 08.08.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО

 

Г-ЖА ГИНКА ХРИСТОВА РАДЕВА

Г-ЖА ТОДОРА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА

„ТД ЕСТЕЙТ“ ЕООД с ЕИК:204230456

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че за сграда с идентификатор №10135.1506.766.1, намираща се на ул. „Габрово“ №1/ ул. „Дръзки“ №13, гр. Варна, e съставен Констативен протокол от 11.06.2018 г.

Със съдържанието на констативния протокол можете да се запознаете             в Община Варна на адрес: гр. Варна, “Осми приморски полк” № 43, ет.7, стая 711.

При явяването си носете всички документи легитимиращи Ви като собственик на обект в сграда с идентификатор №10135.1506.766.1 - Нотариален акт за собственост; Удостоверение за наследници и др.

Възражения и становища относно Констативен протокол от 11.06.2018 г.  могат да бъдат подавани в 7 /седем/ дневен срок, считано от 08.08.2018 г.  до Община Варна, в изпълнение на чл. 196, ал. 2 от Закона за устройство  на територията и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.