Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 септември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 13.09.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Христо Димитров Калоянов и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ088139ВН/05.09.2018 г. на община Варна от Любомир Стойчев Лефтеров чрез адв.Даниела Петрова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

10/60 ид.части от Апартамент №19 с площ 65,87 кв.м. с идентификатор №10135.4505.71.7.19 по КК и КР, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.218, вх.1, ет.5.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.