Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 септември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ 589 кв.м. по КККР на гр. Варна, Район „Младост“ - 14.09.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Слави Киров Рачев: Стоян Рачев – гр. Варна, н-ци Андон Рачев – гр. Варна; Община Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

   По заявление с вх. № АУ 084271 ВН/24.08.2018г. от Слави Андонов, чрез Пламена Тепелиева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ 589 кв.м. ид. части от ПИ ид. № 10135.3511.364 980 (по КП 2000 г. на м. „Планова” – с.о., одобрен със Заповед № РД-02-14-416/06.03.2000г. на МРРБ - София) ≡ 104 ( по КП на м.“Планова“ 1990г.) ≡ без номер (по КП на терена „Северно от Възраждане” 1983г.) ≡ ч.67 (по КП на м.“Планова“ 1964г.) по КККР на гр. Варна, Район „Младост“, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК - София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.