Търсене
Начало » Обяви » Търгове
26 септември 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелили публичен търг с явно наддаване за продажба имоти – частна общинска собственост - 26.09.2018г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 26.09.2018г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- 3487/25.09.2018г. на кмета на община Варна за определяне на „БИЛД 2004‟ ООД за спечелило публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ №61, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371, с площ 205 кв.м., предмет на АОС №8057/20.11.2014г.

- 3488/25.09.2018г. на кмета на община Варна за определяне на НИКОЛАЙ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, С.О. „Боровец-юг‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195, с площ 549 кв.м., предмет на АОС №8896/14.03.2016г.

- 3489/25.09.2018г. на кмета на община Варна за определяне на НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Стоян Купенов Стоянов‟№2-А, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.501.752, с площ 450 кв.м., предмет на АОС №9597/25.08.2017г.

3490/25.09.2018г. на кмета на община Варна за определяне на „КАРИО‟ ООД за спечелило публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574, с площ 185 кв.м., предмет на АОС №9438/14.03.2017г.

3491/25.09.2018г. на кмета на община Варна за определяне на „КАРИО‟ ООД за спечелило публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575, с площ 364 кв.м., предмет на АОС №9439/14.03.2017г.

        На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.