Търсене
Начало » Обяви » Търгове
28 септември 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил участник от проведен на 27.09.2018г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Григор Пърличев“ №11 - 28.09.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

БИЛД 2004‟ ООД

 за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Григор Пърличев‟ №11, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1030.115 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.сто и петнадесет), с площ 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., по КК и КР на район „Одесос‟ и по предходен план идентичен с УПИ V-8 (пет-осем), кв.553 (петстотин петдесет и три), по плана на 14 м.р. на град Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1030.109, ПИ 10135.1030.116, ПИ 10135.1030.108, ПИ 10135.1030.114 и ПИ 10135.1030.110, предмет на Акт за частна общинска собственост №9082/28.06.2016г. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.