Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 02.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Транаки Транакиев: Тодорка Митишева – гр. Варна, н-ци на Стоян Стоянов: Деспина Транакева- гр. Варна и Катя Стоянова – гр. Варна както и на всички заинтересовани лица, че:             

      По заявление с вх. № АУ 093257 ВН/18.10.2018г. от Иван Генов, чрез Добромир Радославов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. № 10135.2517.2516 ≡ 517.2516 ( по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”) ≡  ч.3398 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” ) ≡ 2516 (по КП на м. „Бялата чешма и Дъбравата” – 1989г.) ведно с изградената в него вилна сграда по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.