Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
03 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5401.3090 - 03.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Иван Белкин: неизвестни с неизвестен адрес; Андрей Стоянов – гр. Варна, Илхан Назиф – гр. Варна, Шенгюл Назиф – гр. Варна;  Никола Симеонов – неизвестен адрес; Жельо Радев – неизвестен адрес; н-ци Георги Черкезов : Николай Черкезов – гр. Варна, Емилия Здравчина – гр. София; Пенка Недялкова – гр. Варна; Община Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

      По заявление вх. № АУ 092762 ВН/17.09.2018г. от Николай Черкезов, чрез пълном. адв. Веселинка Алексиева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5401.3090 с площ 1636 кв.м. ≡ ч. 1890, ч. 1891, ч.1892, ч.1898, ч.1899, ч.1900 и ч.2788 (по ПКП към ПНИ на м.“Боровец-север“) ≡ ч.183 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) и сграда ид. № 10135.5401.3090.1 по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-север“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.