Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
04 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" във връзка със започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 2223 по план на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”, землище кв. Галата, община Варна - 04.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна уведомява:

Светлозар Димитров Пенков и всички заинтересовани лица, че във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 2223 по план на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”, землище кв. Галата, община Варна, по искане на Кирил Димитров Пенков, чрез адв. Гинка Желязкова е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.12, стая 1205 /лично или упълномощено от Вас лице/, за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.