Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
08 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - 08.10.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Марио Йорданов Аврамов, Ева Йорданова Аврамова и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ084913ВН/27.08.2018 г. на община Варна от Джилда Михайлова Аврамова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-      Апартамент №62 с площ 48,89 кв.м. с идентификатор №10135.3515.88.14.16 по КК и КР, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Възраждане“ бл.6, вх.3, ет.6.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.