Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД"за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3785, к.р.515 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Ален мак“, землище Виница - 09.10.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Домна Николова: Иван Иванов, Донка Маринова и Велика Георгиева; управителя на „Туристическа хижа – Ален мак“, Йордан Узунов, Теодор Узунов, Даниел Митев, Виолета Найденова, Петър Петров, Божидар Василев, Стефан Стефанов, Николинка Илиева, Калица Митева, Николай Николов, Снежана Иванова, Тодорка Тодорова, Димитрина Димитрова, Гергана Стоянова, Янко Георгиев, „АМОТ“ООД и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ040599ВН/26.04.2018г. от Велика Иванова Георгиева и Христо Иванов Николов чрез адв. Кремена Маринова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3785, к.р.515 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Ален мак“, землище Виница, община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/410/25.11.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-2853/02.11.2011г. на Началник СГКК, гр.Варна че на 19.10.2018г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.