Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5401.621 - 09.10.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: „АСЕН НИКОЛОВ 1“ ООД, Биляна Сабриева Моллова, Алит Сабриев Хамидов, Даниел Мартинов Елинов, Радостин Христов Моллов и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 094729ВН /21.09.2018 г.. на Община Варна  от Айля Закир Мехмед, чрез пълномощник Oрхан Мехмед Мехмед, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5401.621 по КККР одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в с.о. „Боровец-север“, район „Аспарухово“- Общ. Варна, попадащ в стар имот с идентификатор 410 от плана на старите граници.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.