Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка на с.о. “Планова“, район „Младост“- Община Варна - 10.10.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Румяна Петрова Симеонова и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 095085ВН/25.09.2018 г. на Община Варна от Иван Милков Иванов е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 120 по действащия кадастрален план на с.о. “Планова“, район „Младост“- Община Варна, идентичен с ПИ 79 по кадастралния план на с.о. “Планова“ от 1983г.        

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.