Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-юг“ -12.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Йордан Атанасов: Василка Янчева – гр. Варна; н-ци Грозди Атанасов: Василка Ташкова – гр. Варна, Ангелина Гроздева – гр. Варна; Гроздан Гроздев - гр. Варна, Мирослав Гроздев – гр. Варна; Община Варна и на всички заинтересовани лица, че:               По заявление под горе цитирания номер от Елена Стоянова, чрез пълном. адв. Диана Аспарухова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5403.2155 с площ 418 кв.м. ≡ 403.2155 ( по ПНИ на с.о.“Боровец-юг“) ≡ ч. 2155 (по ПКП към ПНИ на м.“Боровец-юг“) ≡ ч.276, ч.277 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-юг“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.