Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
15 октомври 2018

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен специалист “Регулация” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел ”Кадастър и регулация” при Община Варна - 15.10.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност Главен специалист “Регулация” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел Кадастър и регулация 

 при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Средно

         1.2.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

 2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

         3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 31.10.2018 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         6.1.Преки задължения:

         6.1.1.Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на отдел „Кадастър и регулация” и дирекция АГУП. 

         6.1.2.По нареждане на директора на дирекцията и началниците на отделите, извършва текстообработка, проучване, подреждане и съхраняване на документи, в областта на компетенциите на дирекцията, становища, отговори на запитвания от фирми, ведомства и граждани, изготвяни от служителите на дирекцията и отдела.

         6.1.3.Отговаря за изготвяне на заповеди и преписки по изменение на влезли в сила кадастрални планове, заповеди по възстановяване на земи по ЗСПЗЗ.

         6.1.4.Нанася  кадастрални изменения върху действащите планове.

         6.1.5.Изготвя удостоверения по чл.52 от ЗКИР и за факти и обстоятелства по ЗУТ.

         6.1.6.Подготвя удостоверения във връзка с възстановяване на собствеността по реституционни закони.

         6.1.7.Изготвя скици.

         6.1.8.Изготвя въводи във владение.

         6.1.9.Извършва справки по наличните кадастрални  планове.

         6.1.10.Подготвя преписки по жалби до окръжен и районен съд, издаване на документи по съдебни удостоверения.

         6.1.11.Подготвя отговори по молби и жалби на физически и юридически лица.

         6.2.Области на дейност: Прилагане на Закона за устройство на територията  и подзаконовите нормативни актове към него.

 7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 750 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.