Търсене
Начало » Обяви » Търгове
19 октомври 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Младост“, ул. „Павел Милюков‟ №3 - 19.10.2018 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

 В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

ЯСЕР АМУРА

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, ул. „Павел Милюков‟ №3, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1897 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин деветдесет и седем), с площ 162 (сто шестдесет и два) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3515.1068, ПИ 10135.3515.955, ПИ 10135.3515.1842, ПИ 10135.3515.950 и ПИ 10135.3515.861, предмет на АОС № 7938/24.09.2014г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.