Търсене
Начало » Обяви » Търгове
19 октомври 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящ се в село Тополи, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.501.805 - 19.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

ХРИСТО ДРАГОМИРОВ ХРИСТОВ

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.501.805 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин и пет), с площ 457 (четиристотин петдесет и седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 72709.501.3, ПИ 72709.501.2, ПИ 72709.501.1 и ПИ 72709.501.806, предмет на Акт за частна общинска собственост №8636/17.08.2015г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.