Търсене
Начало » Обяви » Търгове
19 октомври 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящ се в находящ се в община Варна, село Каменар, представляващ УПИ VI , кв.61 , с площ 660 кв.м. - 19.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

РАЛИЦА СТАНЧЕВА ДИМОВА

 

 за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Каменар, представляващ УПИ VI (шест), кв.61 (шестдесет и едно), с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ V (пет), УПИ III (три) , УПИ I  (едно) и улица, предмет на Акт за частна общинска собственост №608/25.02.1998г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.