Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка на с.о. „Прибой” - 26.10.2018 г.

                                              О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Любомир Спиров Иванов: Веселинка Атанасова – гр. Варна и др.  и на всички заинтересовани лица, че:             

      По заявление под горе цитирания номер от Милена Марева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 304 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.5549.1792 ≡ 549.1792 ( по ПНИ на с.о. „Прибой”) ≡  ч.1136 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Прибой” ) ≡ ч. 1792 (по КП на м. „Прибой” – 1998г.) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.