Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка - 29.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 Относно: вх. № АУ 103958 ВН_001 ВН/24.10.2018 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Валя Василева Петкова - искане рег. № АУ 103958 ВН/22.10.2018г., относно поземлен имот с пл. № 487 по плана на м. „Крушова градина“- селищно образувание, землище с. Константиново, община Варна, одобрен със заповед № 30/27.01.1994г. на Кмета на община Белослав.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

 ОБЯВЛЕНИЕ


 Относно: вх. № АУ 103962 ВН_001 ВН/24.10.2018 г.

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Валя Василева Петкова - искане рег. № АУ 103962 ВН/22.10.2018г., относно поземлен имот с пл. № 500 по плана на м. „Крушова градина“- селищно образувание, землище с. Константиново, община Варна, одобрен със заповед № 30/27.01.1994г. на Кмета на община Белослав.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.