Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-юг“ - 29.10.2018 г.

    О Б Я В Л Е Н И Е

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Данаил Данаилов: Надежда Иванова – гр. Варна, Ясен Райков – гр. Варна, Данила Райкова – гр. Варна, Иван Иванов – гр. Варна, Мария Тодорова – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

      По заявление под горе цитирания номер от Ивелина Иванова – Башлийска и Цветелина Башлийска, чрез пълном. адв. Гинка Янкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5403.1944 с площ 541 кв.м. ≡ 403.1944 ( по ПНИ на с.о.“Боровец-юг“) ≡ 1944 (по ПКП към ПНИ на м.“Боровец-юг“) ≡ ч.136 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-юг“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.