Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 ноември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по плана на м. „Чатал чешма“, землище с. Константиново - 05.11.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Тодорка Митева: Валентин Янев – гр. Варна, Бисерка Георгиева – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 105749 ВН/25.10.2018г. от Бисерка Георгиева, чрез адв. Сиана Илиева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 456 кв.м. ид. части от ПИ № 47 с обща площ 1056 кв.м. по плана на м. „Чатал чешма“, землище с. Константиново, приет с Протокол № 3/30.12.1994г. на ОПК гр. Белослав.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.