Търсене
Начало » Новини
15 ноември 2018

Проекти за над 80 млн. лв. бяха представени в Община Варна

Проекти за над 80 млн. лв. бяха представени в Община Варна

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг, се проведе днес в зала "Пленарна". Инициативите обхващат обекти от градската среда, спортната, културната и социалната инфраструктура. Предвидени са ремонти на по-малки улици в междублоковите пространства в целия град. Изграждане на рибарско пристанище в район "Аспарухово".  Нови спортни комплекси в IV микрорайон в кв. "Владислав Варненчик", във Виница и на ул. "Студентска". Изграждане на нови спортни и детски площадки на открито, реконструкция на зоопарка, предоставяне на нови социални услуги - "Кризисен център за деца" и "Приют за временно настаняване на бездомни". Ремонт на филиала на театъра, модернизация на читалището в район "Владислав Варненчик", реставрация на Римски терми и Аладжа манастир. Проектите предстои да бъдат разгледани и приети в Общинския съвет. Пълна информация за тях тук:

 

1. Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG14MFOP001-1.008-0001-C01 (рег. №МДР-ИП-01-47/18.05.2018 год.)
Предназначение:
 Mодернизиране и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище, чрез което ще се осигури възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми.
Стойност на проекта: до 16 500 482 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Безвъзмездна финансова помощ от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год. за допустими разходи в размер до 7 997 546 лв. без ДДС; разходи за възстановимо ДДС в размер до 1 599 509 лв. – авансово финансиране от Държавен фонд земеделие/собствени средства от бюджета на Община Варна.
• Собствено финансиране на Община Варна до 5 419 206 лв. без ДДС - дългово финансиране - заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/заем от друга финансова или кредитна институция/облигационен заем; разходи за възстановимо ДДС в размер до 1 083 841 лв. – финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/собствени средства от бюджета на Община Варна
• Собствено финансиране от бюджета на Община Варна до 333 650 лв. без ДДС (400 380 лв. с ДДС)
• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 2 665 946 лв. - дългово финансиране – заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция.


2. Проект „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“
Предназначение:
 Подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улицата, безопасността на участниците в движението и осигуряване на комфорт на пътуващите, постигане на изискванията за достъпна среда за лица с увреждания, ще се реши отводняването на пътното платно, изграждане на ново улично енергоефективно осветление, тротоари, места за паркиране и велоалея за връзка с Аспарухов парк, плажа на кв. Аспарухово, рибарско пристанище, жилищни сгради и военното поделение.
Стойност на проекта: 1 586 687 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране в размер до 1 294 128 лв. без ДДС - заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/ заем от друга финансова или кредитна институция/облигационен заем; разходи за възстановимо ДДС в размер до 258 825 лв. – заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/собствени средства от бюджета на Община Варна
• Финансиране от бюджета на Община Варна в размер до 33 734 лв. с ДДС


3. Проект „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна“.
Предназначение:
 Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за живущите в район "Владислав Варненчик", гр. Варна, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания.
Стойност на проекта: 7 512 691 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране в размер до 7 250 000 лв. - заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/заем от друга финансова или кредитна институция/облигационен заем;
• Финансиране от бюджета на Община Варна в размер до 262 691 лв. с ДДС


4. Проект „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна“
Предназначение:
 Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за отдих и практикуване на различни видове масов спорт за живущите в кв. „Виница”, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания.
Стойност на проекта: 1 762 807 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране до 1 655 659 лв. - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем
• Финансиране от бюджета на Община Варна в размер до 107 148 лв.


5. Проект „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна“.
Предназначение: 
Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за жителите на кв. „Левски“, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания.
Стойност на проекта: до 2 187 267 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране до 2 063 571 лв. - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем
• Финансиране от бюджета на Община Варна – до 123 696 лв.


6. Проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на открито в училищата на територията на община Варна“
Предназначение:
 Привеждане на съществуващите спортни площадки в училищните дворове в съответствие с нормативите за отделните видове спорт, създаване на условия за спорт на учениците и населението и пълноценно използване на свободното време на младите хора, подобряване на инфраструктурата в училищните дворове.
Стойност на проекта: 5 334 000 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране до 5 334 000 лв. - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем


7. Проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна“
Предназначение:
 Привеждане на съществуващите площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли в съответствие с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на безопасни условия за игра на открито и повишаване качеството на жизнената среда за децата, подобряване на инфраструктурата в прилежащите дворове.
Стойност на проекта: 4 401 912 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране в размер до 4 356 000 лв. - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем
• Финансиране от бюджета на Община Варна до 45 912 лв.


8. Проект „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна“
Предназначение:
 Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.
Стойност на проекта: до 20 000 000 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Дългово финансиране в размер до 17 000 000 лв. с ДДС - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем
• Финансиране от бюджета на Община Варна до 3 000 000 лв. с ДДС


9. Проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“
Предназначение: Модернизиране и реконструкция на зоопарка в съответствие на нормативните изисквания и стандарти, превръщането му в привлекателно място за отдих и развлечение за гражданите и гостите на града.
Стойност на проекта: 1 200 000 лв. с ДДС
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) до 1 200 000 лв.


10. Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“
Предназначение:
 Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – „Кризисен център за деца“ и „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“.
Стойност на проекта: 2 473 741 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 1 924 619 лв.;
• Дофинансиране на недопустими разходи от Община Варна до 549 122 лв. в т.ч.; дългово финансиране до 500 935 лв. - заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД)/заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем
• Финансиране от бюджета на Община Варна до 48 187 лв.;
• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 384 924 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 г./заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция.


11. Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“
Предназначение:
 Модернизация на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот чрез реконструкция, обновяване и обзавеждане на сградата на филиал ТМПЦ-Варна.
Стойност на проекта: 7 163 218 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 5 730 574 лв.;
• Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна Българя (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 1 432 644 лв.
• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 573 057 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 г./заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция


12. Проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928“
Предназначение:
 Модернизация на културната инфраструктура на град Варна и подобряване на условията за достъп до културен живот.
Стойност на проекта: 593 060 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 473 011 лв.;
• Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 83 473 лв.
• Дофинансиране на недопустими разходи от бюджета на Община Варна до 36 576 лв.

13. Проект „Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна“
Предназначение: 
Опазване и популяризиране на културното наследство и подобряване на конкурентноспособността на българския културен туризъм, чрез развитието на регионалния туризъм.
Стойност на проекта: 9 779 150 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване:
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 4 889 575 лв.;
• Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 4 889 575 лв.
• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 977 915 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 г./заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция
Обезпечение на дълга:
• При заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД - учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договора за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог и учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
• При заем от Фонд за градско развитие за Северна България, заем от финансова или кредитна институция - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна

 


Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.