Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 18.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

   

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ община Варна, с. Звездица, ул. Вега №31 с идентификатор 30497.501.100 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно. сто), с площ 1064 (хиляда шестдесет и четири) кв.м., при граници: ПИ30497.16.10, ПИ30497.16.20, ПИ30497.16.21, ПИ30497.501.811 и ПИ30497.501.121, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8883/14.03.2016г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.