Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, с.о. „Сълзица“ район Младост- общ.Варна - 09.01.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Стоянка Койчева Илиева, Гергина Койчева и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 123306 ВН /17.12.2018 г. на Община Варна от Радка Кръстева Кънчева чрез пълномощник Дияна Атанасова Кънчева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.3505.104 по КККР одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № № КД-14-03-471/16.02.2012 г.  на началник на СГКК - Варна  находящ се в с.о. „Сълзица“ район Младост- общ.Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.