Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 10.01.2019 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Богдасар Богдасаров: неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

         По заявление вх. № АУ 116068 ВН /27.11.2018г. на Община Варна от Ивайло Спиридонов, чрез пълномощник адв. Станислава Стойчева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.3505.293 ≡ 505.293 ( по ПНИ на с.о. „Соук солар/“Сълзица“/ ≡ ч. 88 и ч.89 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Соук солар/“Сълзица“/) ≡ ч. 1138 ( по КП 83г. на „Терена северно от Възраждане“) и сграда ид. № 10135.3505.293.1 с площ 40 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.