Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 януари 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на с.о..“Боровец-юг“ - 15.01.2019 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

  Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Георги Ст. Петров – гр. Варна; Никола Гочев – гр. Варна; Дончо Хр. Христов – гр. Варна; н-ци Апостол Константинов: чрез Боян Савов – гр. Варна; Община Варна – гр. Варна;  н-ци Димитър Радев: чрез  Райко  Иванов – гр. Варна;  н-ци Рада Русева: чрез Мери Георгиева – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 001709 ВН /04.01.2019г. от Антоанета Хинева, чрез пълном. Розалина Ганева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. 10135.5403.3229 с площ 1444 кв.м. ≡ 403.3229 (по ПНИ на с.о..“Боровец-юг“) ≡ ч.722, 721 и 720 (по КП към ПКП на с.о..“Боровец-юг“) ≡ ч.1222, ч.220, ч.223 и ч.9504 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Боровец-юг“) и сгради с ид. № 10135.5403.3229.1 с площ 18 кв.м. и № 10135.5403.3229.2 с площ 16 кв.м.  по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.