Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
28 януари 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна, в резултат от проведени публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти - 28.01.2019 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 28.01.2019г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- №0198/24.01.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ВАРНА ПИЛОТ 2012‟ ЕООД за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, кв. „Галата‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5510.246, с площ 565 кв.м., предмет на АОС №8531/22.06.2015г.

- №0199/24.01.2019г. на кмета на община Варна за определяне на ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВ за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Звездица, ул. „Вега‟ №31, представляващ поземлен имот с идентификатор 30497.501.100, с площ 1064 кв.м., предмет на АОС №8883/14.03.2016г.

        На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.