Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 януари 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 29.01.2019 г.

Моля, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, да бъде публикувана в два централни и един местен ежедневник, обява със следния текст:

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А:

Собствениците на недвижими поземлени имоти, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, които попадат  в обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – качване от бул. „Ат. Москов“, съгласно ПУП-ПУР на пътна автомобилна рампа на автомагистрала „Хемус“ – ул. „Ат. Москов“, ПЗ „Метро от о.т. 1100 до о.т. 1105, одобрен с решение № 1503-5/20.06.2009 г. на Общински съвет -  Варна и ПУП-ПРЗ за УПИ VII-7  и УПИ VIII-8, кв. 16, одобрен със заповед № Г-350/29.10.2018 г.  на Заместник кмета на Община Варна, както следва:

 

Идентификатор на имота

Адм.адрес/трайно предназначение по инф. от СГКК - Варна

Площ за отчужд./

кв.м.

Собственик, съгласно док. за собственост от СВ и СГКК - Варна

Размер на паричното обезщетение/лв.

1.

10135.4032.31

район „Владислав Варненчик“, м-ст „Узун давлам“,

НТП - за второстепенна улица.

3 523

„БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ“ АД

654 375.00

2.

10135.4032.32

район „Владислав Варненчик“, м-ст „Узун давлам“,

НТП - за второстепенна улица.

1 339

„БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ“ АД

248 711.00

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.