Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 януари 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5406.4042 - 31.01.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 001535ВН /04.01.2019 г. на Община Варна  от Веско Янков Владов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.5406.4042 по КККР одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в с.о. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“- Общ. Варна, попадащ в стари имоти с идентификатори 1031 и 1058 от плана на старите граници     

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.