Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно изработен Предварителен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на зона за отдих „Прибой”, общ. Варна - 04.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Предварителен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 3 и кв. 4 и улична регулация от о.т.24 през о.т.25, о.т.4, о.т.3 и о.т.32 до о.т.18 и от о.т.1 през о.т.33 до о.т.17, по плана на зона за отдих „Прибой”, общ. Варна, (кадастрален район 5405).

Проектът е изложен в район „Аспарухово“ при община Варна, ІІІ етаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна, чрез район „Аспарухово“.

Обявлението е обнародвано в бр. 9 на Държавен вестник от 29 януари 2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.