Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в кв. 8, м-ст „Чиган”, гр. Варна, общ. Варна - 04.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-54,55,56,57,58 „за смесено строителство“ в кв. 6 и УПИ І-25,26,59,60,61,62,63,69 „за жилищно строителство“, УПИ ІІ-63 „за инженерна инфраструктура“ в кв. 8, м-ст „Чиган”, гр. Варна, общ. Варна.

Проектът е изложен в район „Аспарухово“ при община Варна, ІІ етаж, стая 29.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна, чрез район „Аспарухово“.

Обявлението е обнародвано в бр. 9 на Държавен вестник от 29 януари 2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.