Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на ПИ 4237 по ПНИ на местност „Виница-север”, землище кв. Виница - 04.02.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна уведомява всички заинтересовани лица, че на 06.02.2019 г. в 11:00 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Дойчо Иванов в НПИ с ид. № 10135.2052.536 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Виница-север”, землище кв. Виница, одобрен със заповед № РД-06-7706-33/03.02.2006 г. на Областния управител на област с административен център гр. Варна, изменен със заповед № 18-7595-26.09.2016 г. на Началника на СГКК - гр. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.