Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за район „Одесос“, гр. Варна, ул. „Хаджи Димитър” №42 - 05.02.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

                 Уведомява се: Галина Кръстева Василева и Йорданка Липчева Василева  и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петко Колев Петков и Магдалена Колева Петкова  със заявление рег. № АУ083100ВН/21.08.2018 г. за складово помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.184.4.2 с площ 13,56 кв.м. по одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Одесос“, гр. Варна, ул. „Хаджи Димитър” №42, ет.1, обект 2, изменени със Заповед №18-11094/19.12.2018г. на Началник на СГКК - Варна, находящо се в сграда №4, разположена в ПИ 10135.1502.184 по КК и КР на район „Одесос“.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.