Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна обявява конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга „наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места, местна дейност, реализирана на територията на Община Варна - 05.03.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Решение № 1532 - 5 от Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 30.01.2019г., Приложение 16 - Социална програма 2019 година на Община Варна, както и заповед № 0787 от 27.02.2019г., Кметът на община Варна ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга „наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места, местна дейност, реализирана на територията на Община Варна.

1.     Условия за участие:

1.1   В конкурса могат да участват български физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и такива с нестопанска цел, физически и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци, съгласно националното си законодателство.

1.2 Кандидатите трябва да бъдат вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да притежават удостоверение за предоставяне на социалната услуга.

2.     Изисквания към кандидатите:

2.1 Опит в сферата на предоставяне на социални услуги /период на предоставяне на този вид дейност – минимум 1 година/;

2.2 Да стопанисва подходящи помещения за предоставяне на социалната услуга, които да съответстват на целите и функциите на услугата, да отговаря на критериите и стандартите в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; да има техническо оборудване.

2.3 В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

2.4 Наличие на работен капацитет и квалификация на кадрите.

2.5 Всеки кандидат е длъжен да информира писмено Община Варна за промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на социалната услуга „Наблюдавано жилище“.

3.1 Изпълнителят - Доставчик на социални услуги следва да организира дейността в наблюдавано жилище за срок от три години.

"Наблюдавано жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации. Капацитетът на услугата е до 6 места.

Основна цел: Осигуряване качество на живот, свързано със социално включване на настанените лица във всички сфери на обществения живот, гарантирано чрез предоставяне на грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.

Целева група: Пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето.

3.2 В Наблюдавано жилище следва да се осигурят условия на живот, близки до семейната среда, които задоволяват ежедневните потребности на потребителите и дават възможност от създаване и поддържане на социални контакти. Дейностите за подкрепа следва да осигурят възможност за максимална самостоятелност и интеграция. На потребителите следва да бъдат осигурени ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности; организиране на свободното време и контакт със семейството, приятелите, близки и други лица.

3.3 Наблюдавано жилище е с капацитет 6 места, местна дейност, с  годишен стандарт за едно лице – 6 250 лв. /в т.ч. средства за персонал и издръжка/.

3.4 Предоставяната услуга следва да отговаря на регламентите в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, на Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, както и други нормативни документи, свързани с предоставянето на социалните услуги в Наблюдавано жилище.  

3.5 Настаняването в социалната услуга от резидентен тип Наблюдавано жилище, местна дейност, се извършва със заповед на кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1 Средствата са осигурени от Социална програма 2019 г. като местна дейност.

4.2 Финансирането за всяка следваща година се осигурява след приемане на бюджета.

4.3 Средствата се предоставят авансово, според броя на заетите места към първо число на съответния месец по банкова сметка след представяне на фактура и списък със заетите места от страна на изпълнителя. Ежемесечно изпълнителят следва да представя технически и финансов отчет. Неусвоените средства се възстановяват в края на бюджетната година.

4.4 Липсата на средства по Социалната програма за следваща календарна година освобождава Община Варна от отговорност за финансиране.

5. Документи за участие.

5.1 Удостоверение за вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане –копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата.

5.2 Препис от решение за съдебна регистрация (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата) и удостоверение за актуално състояние (оригинал) на кандидата, издадено след датата на обявяване на конкурса. Ако кандидатът е регистриран по Търговския закон е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата).

5.3 Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност (оригинал).

5.4 Регистрацията по ЗДДС (ако е приложимо) - копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата.

5.5 Индивидуален регистрационен номер на обекта от Регистъра на обектите с обществено предназначение, съгласно Наредба № 9 от 2005 година за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции /копие, подписано и подпечатано за вярност от кандидата/.

5.6 Автореференция за досегашната работа на кандидати - доставчици на социални услуги, в това число списък с темите на проектите, които са реализирали с описание на осигурена устойчивост и привлечени средства.

5.7 Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата).

5.8  Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП – издадено след датата на обявлението (оригинал);

б/ наличие/липса на изпълнителни дела – издадено след датата на обявлението (оригинал), включително удостоверение от Камара на частните съдебни изпълнители (оригинал);

в/ наличие/липса на задължения пред Община Варна – издадено след датата на обявлението (оригинал);

5.9 Детайлизирана Програма за развитие на социалната услуга «Наблюдавано жилище», която да включва:

 • описание на видовете дейности за осъществяване на социалната услуга;
 • график на дейностите;
 • разпределение на бюджетните средства;                                                                        
 • участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата;
 • стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете;
 • личен принос на кандидата;
 • други характеристики или предложения.

5.10 Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

5.11 Информация за материалната база, с която разполага кандидатът, необходима за цялостното и качествено предоставяне на услугата /документи, доказващи правото на ползване, както и кратко описание на имота/.

5.12 Доказателства за търговската репутация на кандидата – минимум 2 референции, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите в два екземпляра / оригинал и копие/ до 16.00 ч. на 19.04.2019 г., в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Варна. Върху плика кандидатът посочва наименованието на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.      

Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация, Общински съвет - Варна, представители на Агенцията за социално подпомагане.

На 25.04.2019 г. от 09,30 ч. комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Програмите за  развитие на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места, местна дейност, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

8. Начин на оценяване.

8.1 Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не представя всички изискуеми документи, не се допуска до участие.

8.2 Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.2.1 Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на социалната услуга  «Наблюдавано жилище» – максимален брой точки 15;

8.2.1.1 Адекватност и съдържание на представената в проектното предложение информация - максимален брой точки – 5;

8.2.1.2 Оценка на материална база за представяне на услугата - максимален брой точки – 5;

8.2.1.3 Оценка на оборудването за представяне на услугата - максимален брой точки – 5;

8.2.2  Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – максимален брой точки 20;

8.2.2.1  Брой години опит в предоставяне на социални услуги – максимален брой точки – 5;

8.2.2.2 Брой години в предоставянето на социална услуга, предмет на настоящия конкурс – максимален брой точки – 10;

8.2.2.3 Опит в изграждането на партньорства с местните власти, НПО и други организации и институции – максимален брой точки  - 5

8.2.3.   Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – максимален брой точки 15.

8.2.3.1 Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги – максимален брой точки  5;

8.2.3.2 Квалификация на персонала, доказана със съответните документи – максимален брой точки  5;

8.2.3.3 Програма за преквалификация, подбор, развитие и обучение на персонала – максимален брой точки   5;

8.2.4     Финансова стабилност на кандидата – максимален брой точки 10.

8.2.4.1 Положителен финансов резултат, виден от Отчета за приходите и разходите с липса на задължения към финансови предприятия - максимален брой точки  5.

8.2.4.2 Възможност за привличане на допълнителни средства  за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса  – максимален брой точки  5.

8.2.5     Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги – максимален брой точки 25.

8.2.5.1    Цели на предлаганата услуга  - максимален брой точки 5;

8.2.5.2    Очаквани резултати и изисквания към качеството на предлаганата социална услуга – максимален брой точки 5;

8.2.5.3Подробно описание и график на дейностите  – максимален брой точки  10;

8.2.5.4Организационна структура на екипа и оперативно управление с отговорности на персонала – максимален брой точки 5;

8.2.6     Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите – максимален брой точки 15.

8.2.6.1. Оптимална разбивка на разходите с подробна обосновка в рамките на предварително обявения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка – максимален брой точки  10;

8.2.6.2. Организационна структура за оперативно и финансово управление, съответстваща на предложената програма с възможности за осъществяване на услугите – максимален брой точки  5;

8.3      Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайния резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите ще се класират по броя на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1 Въз основа на протокола от заседанието на комисията, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4 Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5 Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне. 

Заповедта на Кмета на Общината за обявяване на конкурс за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места, местна дейност, реализирана на територията на Община Варна, кандидатите могат да получат в стая № 1302 и тел. 052/820-544 /Ивелина Кирилова/.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.