Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 07.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява: 

ПЕТЪР  АТАНАСОВ  АЛЕКСИЕВ 

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Каменар, представляващ УПИ V (пет)-общ., кв.25 (двадесет и пет), с площ 336 (триста тридесет и шест) кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ IV-406 (четири-четиристотин и шест) и УПИ-407,408 (четиристотин и седем, четиристотин и осем), предмет на Акт за частна общинска собственост №9877/31.05.2018г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.